Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2023 của Sông Đà 25

Vũ Ngọc Quỳnh

Đơn vị kiểm toán AASC đã từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2023 chủ yếu liên quan đến việc tách công ty được thông qua từ ĐHĐCĐ 2021 và 2022.

CTCP Sông Đà 25 (MCK: SDJ) mới công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 với mục tiêu doanh thu 3,5 tỷ đồng (năm trước không có doanh thu), tiền về tài khoản 2 tỷ đồng (bằng 2023). Tuy nhiên, việc có đạt được kế hoạch hay không phụ thuộc nhiều vào tình hình tài chính và quá trình hoàn thành việc giảm vốn, cũng như kết quả đấu thầu và quá trình làm việc với các ngân hàng để vay vốn tín dụng, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Đáng chú ý, trong tài liệu ĐHĐCĐ 2024 của SDJ có tờ trình về việc tiếp tục ủy quyền HĐQT giải quyết dứt điểm việc tách công ty. Hiện tại, dù đã thực hiện xong việc chia tách nhưng SDJ chưa nhận được kết quả giảm vốn do tách doanh nghiệp của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD), HNX và UBCKNN.

Sau khi giảm vốn, vốn điều lệ của SDJ còn hơn 12 tỷ đồng, nên không đáp ứng đủ điều kiện về vốn. Do vậy, SDJ cũng trình đại hội thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện thủ tục liên quan đến hủy đăng ký giao dịch do không đáp ứng điều kiện về vốn.

song-da-25-bi-kiem-toan-tu-choi-cho-y-kien-doi-voi-bao-cao-tai-chinh-nam-2023-antt-1711963381.png
Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2023 của SDJ.

Tại báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, SDJ nhận ý kiến từ chối của kiểm toán đối với BCTC năm 2023, chủ yếu liên quan đến việc tách công ty được thông qua từ ĐHĐCĐ 2021 và 2022. Đơn vị kiểm toán AASC liệt kê một số vấn đề như: ghi nhận giá trị tăng do đánh giá lại toàn bộ giá trị tài sản của Doanh nghiệp nhưng luật chưa có quy định cho phép đánh giá lại tài sản khi tách công ty; sử dụng quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn để bù đắp lỗ lũy kế mà chưa có văn bản phê duyệt; doanh thu, chi phí… từ các công ty bị tách và được tách được ghi nhận vào BCTC của SDJ; chưa hoàn tất thủ tục tách công ty…

Với việc nhận ý kiến kiểm toán từ chối, cổ phiếu SDJ tiếp tục bị HNX duy trì diện hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch vào phiên thú 6 hàng tuần). Tuy nhiên, việc hạn chế giao dịch của SDJ không có nhiều ý nghĩa trong bối cảnh mã cổ phiếu này đã bị tạm ngừng giao dịch từ tháng 12/2022. Theo văn bản, việc tạm ngừng giao dịch xuất phát từ đề xuất của SDJ và Sở xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và đảm bảo ổn định, an toàn của thị trường chứng khoán.

Hà Anh (t/h)